29. szám, XI. évfolyam 1. szám, 2023. tavasz–nyár

• Hamvas Béla: Marius és Kallista
• Borda Lajos: Konzervatív katolikus pentagramma. Egy lelki szegény gondolatai
• Rama P. Coomaraswamy: Az Egyház magisztériuma és kapcsolódó kérdések. II.
• Horváth Róbert: A magyarországi buddhizmus története levéltári forrásokban
• Sándor László: Jelentés. 1959. március 7.
• Pétervári Zsolt: A gulyáskommunizmus legfőbb mítosza. Valóban a rezsim eladósodása volt a relatív jólét ára?
• Fazekas László: „Rendszert körém hiába fontok”. Versválogatás.
• Heim Ferenc: A posztmodern és a buddhista gondolkozás találkozásai
• Mirza Valér: Rága és ráginí. Játék az idővel
 
Kulturális szemle:
 

Kelet és Nyugat zenei párbeszéde IV. (Hat hanglemezismertető) – Hegedűs Zoltán
• Lopön Tenzin Namdak Rinpocse: Bönpo dzogcsen-tanítások (Bódhiszattva Kiadó/Sambhala Tibet Központ – könyvismertető) – Laki Zoltán
• Keith Dowman: Nem-meditáció. Nonmeditation. Bódhiszattva Kiadó/Sambhala Tibet Központ – könyvismertető) – Gődény Jonatán
• Alekszandr Dugin: Eurázsiai küldetés. (Kárpátia Stúdió – könyvkritika) – Milán Péter
Kommentár. Közéleti és kulturális folyóirat. Közösség, hagyomány, szabadság (Kommentár Alapítvány – folyóiratajánló) – Milán Péter


Ajánlók:

 

• Molnár Tamás: Amerikanológia. Győzhet-e a planetáris modell? (Magyar Művészeti Akadémia – könyvismertető) – mp
Pánczél Hegedűs János: A rend bástyái. Molnár Tamás pályarajza és filozófiájának alapelvei (L’Harmattan Könyvkiadó – Konzervatív Értékrend Alapítvány – könyvajánló) – az
Répási Zsolt: Magyar huszárok. Élő legendák (Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség – filmajánló) – az
Duo gladii 2022. augusztus–szeptemberi szám (Azonosságtudat Alapítvány – Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom – folyóiratajánló) – hr
 

E számunk szerzőiről

Előhang

Felelősségünk legteljesebb tudatában foglalkozunk ebben a lapszámban olyan témákkal, mint a bön vallás, a dzogcsen hagyomány (Laki Zoltán és Gődény Jonatán), az indiai dhrupad zenei stílus (Mirza Valér) vagy a nyugati–keleti tradicionális zenei párbeszéd (Hegedűs Zoltán). Ha a „Kulturális szemle” rovatban jelennek is meg, nagyon fontosnak tartjuk ezeket az írásokat. Hogy miért? A legkevésbé sincs arról szó, hogy hazai, domináns hagyományunkat, a kereszténységet bármilyen mértékben is megtagadnánk vagy szeretnénk kiváltani. Hamvas Béla írta: „igen, az isteneket, én hoztam őket ide, s én telepítettem őket erre a földre.” (A magyar Hüperion és más magyar vonatkozású esszék I.) Valahogy így, azt kívánjuk, hogy a kereszténység minden lekicsinylése és tagadása nélkül legyen hazánkban, nemzettársaink körében egy réteg, amely a magyarság nagyságát nemcsak találmányokkal és prosperitással, hanem azzal is demonstrálja, hogy érzékeny egy metafizikai tudásra, a más földeken és időkben is megmutatkozó hagyományhű szellemiségre.

Az első írás a kereszténység és a kereszténységet megelőző, „pogány”, antik nyugati hagyományok közötti ellentétről és lehetséges egységükről beszél (Hamvas Béla) korabeli kontextusban. Ezeket a felvetéseket mi tovább szőjük, kiterjesztjük a Kelet–Nyugat ellentétpárra és a magyarság buddhizmus iránti érdeklődésére. Álláspontunk szerint a keleti irányulások eredetünkkel, származásunkkal kapcsolatosak, szinte genetikaiak (sámánizmus, buddhizmus, orientalizmus). Mindeközben nyugati irányú mozgást végzünk, amely szempontból a kereszténység is a nyugatiság, az európaiság körébe tartozik. Mind a két jellegzetesség, különösen együtt, égi, hüperióni, legitim, ha mentesítjük magunkat a modern sajátosságaiktól. Keresztény nézőpontból ehhez kapcsolódik Borda Lajos és Rama Coomaraswamy írása, keleti szempontból pedig a magyarság buddhizmus iránti régi érdeklődése (Horváth Róbert). A fentebb említett esetekben külön figyelmet fordítottunk a Sambhala Tibet Központ néhány kiadványára és keleti zenékre.

A szocialista kommunizmus korszaka tönkretette a hagyományos keleti–nyugati orientációt, s napjainkra nézve is tanulságos, hogy a modern „politikai kelettel” azonosította a Keletet, illetve a modern „politikai nyugattal” a Nyugatot. E hibába újra nem eshetünk. Pétervári Zsolt a gulyáskommunizmus gazdasági vonatkozásait tárja elénk, előtte jó pár oldalon titkosszolgálati dokumentumokról olvashatunk a magyarországi buddhisták kapcsán és egy teljes jelentést Sándor László ügynöktől.

Az elfeledett Fazekas László versei is ebből a korszakból valók, de túlmutatnak a helyen és az időn. Heim Ferenc a buddhista és a posztmodern szemlélet hasonlóságaival és különbségeivel foglalkozik.

A normális európai létezés körébe tartoznak a recenziók és az ajánlók a dugini Eurázsiai küldetés, a Kommentár folyóirat „konzervatív forradalomról” szóló száma és két Molnár Tamás-könyv kapcsán (Milán Péter, Aldebaran Zoltán), valamint egy huszárokról készült kisfilmsorozatról és a Duo gladii folyóiratról.

Ebben az átfogó összefüggésrendszerben talán már most is érthető, hogy például a Tenzin Namdak-könyvről szóló részletes ismertetés nem valamilyen hon- vagy nemzetidegen dolgot jelent a lapszámban. A kilencvenhét esztendős Yongdzin Tenzin Namdak lopön és rinpocse (mindkettő jelentése hozzávetőleg: mester) az egyik legnagyobb tekintélyű élő bön vallási vezető. Nem csak személyes szimpátiák és preferenciák miatt foglalkozunk vele, hanem azért is, mert a bön tradíció kapcsolatban áll a belső-ázsiai sámánizmussal, ami nyilvánvalóan fontos a magyarság történelme szempontjából. Hasonlóképpen, mint a 24. lapszámban kiemelt indiai Lakshman Joo szvámí, Tenzin Namdak sem modern „guru” (bár kétségtelenül vannak így gondolkodó híveik). Ahogy Lakshman Joo-tól Lilian Silburn, Alexis Sanderson, Mark Dyczkowski, Bettina Bäumer és mások, úgy Tenzin Namdaktól olyan tudósok tanultak, mint David Snellgrove, Per Kværne vagy E. Gene Smith, akiktől Nyugaton először értesülhettünk a bön részleteiről és mélységeiről. Nem kell megijedni az idegen kifejezésektől, ezek megérthetők, megtanulhatók.

A bön vallásra és a buddhizmusra, általánosabban pedig a Keletre irányuló figyelem mindazonáltal nem gátolja meg folyóiratunkat abban, hogy radikálisan képviselje a kereszténységet. Nincs az emberi nemnek olyan sok ma élő hiteles spirituális tradíciója, hogy hozzávetőleges megismerésük lehetetlen volna. Ezeket egy szó szerinti értelemben nyugodtan nevezhetjük metafizikai hagyományoknak, ha olyan kifejezéseket alkalmaznak is a végső célra, mint a Természetes Állapot vagy a Tudat Természete a bönben. E nagytradíciók ismerete a magyarság újabb dicséretére adna okot.

A Magyar Hüperión folyóiratról

A korábban háromhavonta majd félévente megjelenő Magyar Hüperión folyóiratnak két fő célja van. Egyrészt publikációs lehetőséget kíván nyújtani a magyar értelmiség mindazon tagjainak, akik a jobboldaliság ideáját és nemzeti elkötelezettségüket nyíltan felvállalják. Összefogni, összefoglalni és bemutatni akarja a jobboldali beállítottságú nemzeti értelmiség alkotásait, kutatási eredményeit, színvonalasan kidolgozott gondolatait. Másrészt lefektetni kívánja egy jellegzetesen magyar szellemi út alapjait. Ezt részben azon elképzelések mentén teszi, amelyekről – némileg homályos és irodalmi módon – Hamvas Béla írt A magyar Hüperion című könyvében. Olyan magyar útról van szó, amely figyelembe veszi, tiszteli és képviseli a magyarság keresztény és kereszténység előtti hagyományait, de nem zárja magát azok keretei közé.

A folyóirat szerkesztői azokat a szerkesztési elveket követik, amelyeket a Pannon Front és az Északi Korona megkezdett. A nemzeti politikai kultúra színvonalát nemcsak történelmi és ideológiai, hanem művészeti–esztétikai valamint vallási témákkal és eszközökkel is emelni kívánja. Fő témakörei: történelem, politikai ideológia, magyarságkutatás, metafizika és vallás, irodalom és művészet. A folyóirat szerkesztői úgy vélik, azzal használnak a magyarság ügyének és szellemi felemelkedésének a leginkább, ha nem szakítják ki univerzális összefüggéseiből; ha nem állítják szembe más hagyományok szellemi eredményeivel; ha a magyarság nagyságát nem izoláltan, túlzón, álérdemek nyomán hangsúlyozzák. Valódi hazai szellemiség – amely önálló, de nemzetközi viszonylatban is jelen van – tényleg nem képzelhető el univerzális szellemi értékektől függetlenül, ám a jelen globalista időkben a nemzeti elkötelezettség és a normális radikalizmus nélkül már nem képviselhető a jobboldaliság.